สาขา Disruptive Challenge

กล้าที่จะคิด กล้าที่จะล้มเหลว!

ท่ามกลางศาสตร์เทคโนโลยี ICT ที่ก่อกำเนิดไอเดียใหม่ ๆ ขึ้นทั่วโลก ทางโครงการจึงมุ่งหวังที่จะส่งเสริมผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รักความท้าทาย ต้องการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และต่อยอดทางด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับแวดวง ICT ไปอีกขั้น
พร้อมเปิดรับสมัครไอเดียสร้างสรรค์ กล้าที่จะคิด กล้าที่จะล้มเหลว เพื่อนำไปสู่การปฏิวัติทางสังคมและภาคอุตสาหกรรมในยุคสมัยแห่งวิถีชีวิตแบบใหม่

เราพร้อมสนับสนุนด้วยเงื่อนไขรูปแบบโครงการที่กำหนดได้ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมท้าทาย เพื่อปูทางสู่ “Ambitious Technical Goal”

กระบวนการท้าทายแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

0 to 1 Challenge

ลงมือท้าทายหลากหลายรูปแบบ กล้าที่จะคิด กล้าที่จะล้มเหลว กล้าที่จะปรับเปลี่ยน กล้าที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วนำมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินทรัพย์ และกำหนดเส้นทางสู่ “Ambitious Technical Goal” ระดับนี้จะใช้เวลา 0 - 4 เดือน กรุณาบริหารจัดการระยะเวลาและงบประมาณด้วยตนเอง เมื่อตนเองประเมินว่าระดับนี้ลุล่วงอย่างเหมาะสมแล้ว
ระยะเวลาท้าทาย: 0 วัน - 4 เดือน
เงินสนับสนุน: 0 - 1,000,000 เยน

Disruptive Challenge

ลงมือท้าทายอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อมุ่งไปสู่ “Ambitious Technical Goal” สามารถดำเนินการโดยใช้ระยะเวลาและงบประมาณที่เหลือต่อจากระดับ 0 to 1 Challenge ในขอบเขตสูงสุด 3 ล้านเยนภายใน 1 ปี (เช่น หากระดับ 0 to 1 Challenge สิ้นสุดเร็ว ช่วง Disruptive Challenge ก็จะยาวนานขึ้น) เมื่อจบระดับนี้ จะเข้าสู่การสอบประเมินปิดโครงการต่อไป
ระยะเวลาท้าทาย: ไม่เกิน 1 ปีรวม 0 to 1 Challenge
เงินสนับสนุน: ไม่เกิน 3,000,000 เยนรวม 0 to 1 Challenge

เกี่ยวกับรายละเอียดการสมัคร

・เมื่อสำนักบริหารโครงการตรวจสอบรูปแบบเรียบร้อย ผู้ดูแลโครงการ (Supervisor) จะดำเนินการประเมินผล
・นตอนการประเมินจะพิจารณาเฉพาะเนื้อหาของข้อเสนอแนะเท่านั้น ไม่มีการประเมินจากประวัติบุคคล ผลงานที่ผ่านมา เพศ หรืออายุ
 *เคยมีผู้สมัครอายุ 5 – 86 ปีในการเปิดรับสมัครที่ผ่านมา
・ผลการประเมินถือเป็นการตัดสินอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีการกำหนดจำนวนผู้ผ่านการประเมิน
・คณะผู้ดูแลโครงการ (supervisor) ซึ่งเคยเป็นคนบ้า - กล้า – คิด มาก่อนและมีผลงานโดดเด่นอยู่ในสังคมปัจจุบันจะประเมินหัวข้อนวัตกรรมแปลกแหวกแนวระดับโลกด้วยสัญชาตญาณ เนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่าหรือใช้เกณฑ์ประเมินที่มีอยู่ได้
・กระบวนการตั้งแต่สมัครจนปิดโครงการแบ่งการท้าทายออกเป็น 1 ระดับตามภาพประกอบ โดยมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาและเงินสนับสนุน (1 ปี – 3 ล้านเยน) แต่เป็นระบบแบบ order made ตามความเหมาะสมของผู้สมัคร ขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและตัดสินใจด้วยตนเอง (สำนักบริหารโครงการเป็นผู้ให้การสนับสนุน)
・ประเด็นปัญหาบางประการอาจไม่ได้รับเลือกให้เป็น Challenger อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ได้รับเลือกยังมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมจับคู่เจรจาทางธุรกิจกับองค์กรผู้สนับสนุน

<ภาพประกอบ 1 : กระบวนการตั้งแต่สมัครเข้าร่วมจนปิดโครงการ>

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2020 เวล น.
ถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 18.00 น

ปิดรับสมัครแล้ว

ขอบคุณสำหรับทุกการใช้งานของคุณ!

คู่มือการรับสมัครประจำปี 2020