Embrace YourINNO

Challenge the Conventional


Disruptive Challenge


งบประมาณสนับสนุน: สูงสุด 3,000,000 เยน

ระยะเวลาท้าทาย: สูงสุด 1 ปี


รายละเอียดเพิ่มเติม

การกำหนดมาตรฐานนวัตกรรม


INNO-Master


Ambitious Technical Goal!

รายละเอียดเพิ่มเติม

INNO Generation Award


สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการใจดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

INNO-vation Network Hub


สนับสนุนนวัตกรรมระดับโลก


รายละเอียดเพิ่มเติม

การสอบถาม

Contact Form