การกำหนดมาตรฐานนวัตกรรม

ท้าทายต่อเนื่องสู่ Ambitious Technical Goal!

เมื่อจบโครงการ ผู้เข้าร่วมจะได้รับคุณวุฒิ INNO-βจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร และสามารถเข้าร่วมขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานนวัตกรรมต่อไปได้ การกำหนดมาตรฐานนวัตกรรมคือ ระบบการสนับสนุนเพื่อให้ INNOvator ได้ต่อยอดผลงานสู่ระดับสากล
ทางโครงการพร้อมสนับสนุน INNOvator ในการท้าทายสู่ “Ambitious Technical Goal” แปลกแหวกแนวที่อาจเปลี่ยนโลกต่อไปในอนาคต

ทางโครงการจัดเตรียมระบบการสนับสนุนหลากหลายรูปแบบไว้เพื่อให้ INNOvator ได้ดำเนินกิจกรรมต่อไปท่ามกลางวิถีชีวิตแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านการจัดทำวิดีโอ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ และ SNS เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีของ INNOvator ไปสู่ระดับสากล การสนับสนุนการจัดแสดงผลงานทั่วโลกและการร่วมมือกับองค์กรผู้สนับสนุนในต่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตร จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ คุณวุฒิ INNOvator จะติดตัวผู้เข้าร่วมโครงการไปตลอดชีวิต

ตัวอย่างการสนับสนุนเพื่อกำหนดมาตรฐานนวัตกรรม

สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลในระดับโลก
สร้างวิดีโอประชาสัมพันธ์โดยมืออาชีพ สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ และ SNS มาค้นหาผู้ใช้งานไอเดียแปลกแหวกแนวจากทั่วโลกให้ถึง 1 ล้านคนไปเลย!
สนับสนุนการขยายผลงานสู่ต่างประเทศ
สนับสนุนการจัดแสดงผลงานทั่วโลก ร่วมมือกับองค์กรผู้สนับสนุนในต่างประเทศ
การสนับสนุนแบบมืออาชีพ
(เช่น การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา)
สนับสนุนการก่อตั้งธุรกิจโดยพิจารณาตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา