ระเบียบการใช้งาน

รายละเอียดเรื่องลิขสิทธิ์

1. ระเบียบการใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์นี้ (ต่อจากนี้เรียกว่า "คอนเทนต์") อนุญาตให้ทำซ้ำ เผยแพร่สู่สาธารณะ แปล ดัดแปลงปรับเปลี่ยนรูปแบบ และใช้งานได้อย่างอิสระ รวมถึงการใช้งานเชิงพาณิชย์ด้วย ตามเงื่อนไขในข้อ 1) - 7) ดังต่อไปนี้
นอกจากนี้ ข้อมูลสถิติ ตาราง และกราฟบนเว็บไซต์ไม่มีเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์ สามารถใช้งานอย่างอิสระได้เช่นกัน
กรุณาอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการใช้งานคอนเทนต์

1) การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิง

ก. ในกรณีที่ต้องการใช้งานคอนเทนต์ กรุณาระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ตัวอย่างการอ้างอิงข้อมูล)
แหล่งที่มา: เว็บไซต์โครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด(https://www.inno.go.jp

ข. ในกรณีที่ต้องการใช้งานคอนเทนต์โดยแก้ไขหรือดัดแปลงบางส่วน กรุณาชี้แจงเงื่อนไขดังกล่าวเพิ่มเติมจากแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามเปิดเผยหรือใช้งานข้อมูลที่ผ่านการแก้ไขหรือดัดแปลงโดยอ้างว่าเป็นรูปแบบที่จัดทำโดยรัฐบาล (หรือหน่วยงานรัฐบาล) อย่างเด็ดขาด
(ตัวอย่างการใช้งานคอนเทนต์โดยมีการแก้ไขดัดแปลง)
บริษัท ... จำกัด จัดทำเอกสารจากข้อมูล "หัวข้อประเด็นปัญหา ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายประจำปี ..." (เว็บไซต์โครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด)

2) อย่าละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ก. คอนเทนต์บางส่วนอาจเป็นลิขสิทธิ์หรืออยู่ภายในสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม (หมายถึงบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากรัฐ) การใช้งานคอนเทนต์ที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่น ๆ (เช่น การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในรูปถ่าย, การห้ามเผยแพร่คอนเทนต์สู่สาธารณะ ฯลฯ) ของบุคคลที่สามถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน กรุณาขออนุญาตจากบุคคลที่สามผู้เกี่ยวข้อง ยกเว้นคอนเทนต์ที่ได้รับการจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์แล้ว

ข. สำหรับคอนเทนต์ที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รูปแบบการอ้างอิงอาจส่งผลต่อเจตนาการใช้งานว่าเป็นการระบุแหล่งที่มาทางตรงหรือทางอ้อม และบางกรณีอาจทำให้ตีความได้ว่า ขาดการชี้แจงถึงลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามอย่างชัดเจน หากต้องการใช้งานคอนเทนต์ดังกล่าว กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้วยตนเอง

ค. แม้จะเป็นคอนเทนต์ที่บุคคลที่สามเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ แต่ในบางกรณีสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขตการอ้างอิงตามที่ระบุไว้บนกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น

3) คอนเทนต์ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามระเบียบอื่น ๆ

ก. คอนเทนต์บางส่วนอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของกฎหมายฉบับอื่น ๆ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้ กรุณาใช้ความระมัดระวังในการใช้งานและตรวจสอบเงื่อนไขจากแต่ละลิงค์โดยละเอียด
>> >>ข้อจำกัดในการใช้เอกสารรายงานข้อมูลการใช้เงินอุดหนุนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติอุดหนุนพรรคการเมือง

4) คอนเทนต์นอกเหนือระเบียบการใช้งานฉบับนี้

คอนเทนต์ดังต่อไปนี้อยู่นอกเหนือระเบียบการใช้งานนี้
ก. สัญลักษณ์ โลโก้ และมาสคอตเฉพาะของหน่วยงานหรือบริษัท
ข. คอนเทนต์ที่มีการชี้แจงถึงระเบียบการใช้งานอื่น พร้อมอธิบายถึงเหตุผลอย่างชัดเจน
(มีรายละเอียดของคอนเทนต์ที่อยู่ภายใต้ระเบียบการใช้งานอื่นในเอกสารแนบ)

5) กฎหมายข้อบังคับใช้และอนุญาโตตุลาการ

ก. การตีความเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น
ข. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้งานคอนเทนต์ตามระเบียบการใช้งานนี้หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับระเบียบการใช้งานนี้ กำหนดให้ศาลแขวงในเขตที่ตั้งของหน่วยงานผู้เปิดเผยคอนเทนต์หรือระเบียบการใช้งานนี้เป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดขั้นต้น

6) เหตุยกเว้นความผิด

ก. รัฐไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งานคอนเทนต์ของผู้ใช้งาน (รวมถึงการใช้งานโดยผ่านการแก้ไขหรือดัดแปลง)
ข. อาจมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย หรือลบคอนเทนต์ออกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7) อื่น ๆ

ก. ระเบียบการใช้งานฉบับนี้มิได้จำกัดการใช้งานในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ข. ระเบียบการใช้งานกำหนดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2015 โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานตามมาตรฐานของรัฐ (ฉบับที่ 2.0) ระเบียบการใช้งานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในกรณีที่มีการใช้งานคอนเทนต์ตามข้อกำหนดการใช้งานตามมาตรฐานของรัฐฉบับก่อนหน้า ข้อกำหนดนั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
ค. ระเบียบการใช้งานฉบับนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต Creative Commons License (CC BY 4.0)(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja สามารถอ้างอิงคอนเทนต์ภายในระเบียบการใช้งานฉบับนี้ได้ตามรายละเอียดใน CC BY

เอกสารแนบ

คอนเทนต์ภายใต้เงื่อนไขของระเบียบการใช้งานอื่น ๆ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตามลิงค์ดังต่อไปนี้
>> >>การใช้งานสัญลักษณ์ของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร