การสมัครเข้าร่วมโครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด ด้วยภาษาไทย

<ขั้นตอน>
1. การสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยภาษาไทย เนื้อหาการสมัครภาษาไทยที่ถูกกรอกมาในฟอร์มนี้จะถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและดำเนินการสมัครให้ โดยบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานรับสมัครโครงการประจำประเทศไทย โดยได้ให้สัญญาและดำเนินการอยู่บนพื้นฐานในการปกปิดเนื้อหาการสมัครทั้งหมดเป็นความลับ และข้อมูลการสมัครจะไม่มีการเปิดเผยหรือรั่วไหลออกไปภายนอก
2. หน่วยงานประสานงานรับสมัครโครงการประจำประเทศไทย จะดำเนินการนำคำแปลภาษาญี่ปุ่นส่งให้หน่วยงานประสานงานรับสมัครโครงการประจำประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการลงทะเบียนการสมัคร ผ่านทาง https://soumu-inno.jp/hakai/2021/ หรือ https://soumu-inno.jp/generation/2021/ ซึ่งจะส่งเลขที่สมัครให้กับผู้สมัครทางอีเมลในภายหลัง
3. คณะกรรมการชาวญี่ปุ่นจะตัดสินจากคำแปลภาษาญี่ปุ่นที่แปลจากเนื้อหาการสมัครภาษาไทยของท่าน

เฉพาะท่านที่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่าง จึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยภาษาไทยได้ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์หน้าภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ (ใช้เอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)

<ข้อตกลงและเงื่อนไข>

・ยินยอมที่จะให้หน่วยงานประสานงานรับสมัครโครงการประจำประเทศไทยเป็นผู้รับเนื้อหาการสมัคร และเป็นตัวแทนดำเนินการประสานงานเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยใช้เนื้อหาที่ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
・ยินยอมให้คณะกรรมการชาวญี่ปุ่นตัดสินเนื้อหาการสมัครจากคำแปลภาษาญี่ปุ่น

[การสมัคร]

กรุณาสมัครผ่านทางแบบฟอร์มในลิงค์ โดยกรอกข้อมูลดังนี้
URL : https://mediator.co.th/th/innovation2021
หน่วยงานประสานงานรับสมัครโครงการประจำประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการกรอกแบบฟอร์ม กรุณากรอกด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งอีกครั้ง

ข้อมูลผู้สมัคร
・ชื่อ นามสกุล
・เบอร์โทรศัพท์
・ปีเกิด (ค.ศ.)
・เพศ (หญิง, ชาย, ไม่ระบุ)
・รหัสไปรษณีย์

กรุณาเลือกสาขาที่ต้องการสมัคร ในกรณีที่ต้องการสมัครทั้งสองสาขา กรุณาเลือกช่องที่เขียนว่าสมัครทั้งสองสาขา

Disruptive Challenge/Generation Award

กรุณากรอกเนื้อหาการสมัครตามหัวข้อด้านล่าง

【สาขา Disruptive Challenge】
・หัวข้อไอเดีย (ไม่เกิน 50 ตัวอักษร)
・เป้าหมายที่ต้องการทำไอเดียนี้ให้เกิดขึ้นจริง (ไม่เกิน 600 ตัวอักษร)
・เส้นทางสู่การปฏิบัติจริง (ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
・สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมเป็นวีดีโอ ลิงค์วีดีโอ เอกสาร หรือ ต้นแบบไอเดีย (หากมี)

【สาขา Generation Award】
・หัวข้อไอเดีย (ไม่เกิน 50 ตัวอักษร)
・คำอธิบายไอเดีย (ไม่เกิน 600 ตัวอักษร)
・สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมเป็นวีดีโอ ลิงค์วีดีโอ เอกสาร หรือ ต้นแบบไอเดีย (หากมี)

※ในกรณีที่ไฟล์ของเอกสารเพิ่มเติมมีขนาดมากกว่า 5M กรุณาใช้เวปไซต์ฝากไฟล์ แล้วกรอกข้อมูลของลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร
※ขอจำกัดสิทธิ์ไม่รับแปลในส่วนของเอกสารเพิ่มเติม

[[การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแปลเนื้อหาการสมัครเป็นภาษาญี่ปุ่น]]
・ยินยอมที่จะให้หน่วยงานประสานงานรับสมัครโครงการประจำประเทศไทยเป็นผู้รับเนื้อหาการสมัคร และเป็นตัวแทนดำเนินการประสานงานเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยใช้เนื้อหาที่ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
・ยินยอมให้คณะกรรมการชาวญี่ปุ่นตัดสินเนื้อหาการสมัครจากคำแปลภาษาญี่ปุ่น

※หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับไอเดียที่ท่านสมัครเข้ามา

【อื่นๆ】

ในกรณีที่ไม่ได้รับการติดต่อกลับทางอีเมล ภายใน 5 วันหลังจากทำการสมัคร กรุณาติดต่อ หน่วยงานประสานงานรับสมัครโครงการ INNOvation บ้า - กล้า – คิด ประจำประเทศไทย ทางหน่วยงานประสานงาน จะส่งเลขที่การสมัครให้ภายหลังจากที่แปลไอเดียที่สมัครเข้ามาเป็นภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว หากต้องการแก้ไขไอเดียที่ส่งเข้ามา กรุณาปรึกษากับหน่วยงานประสานงาน

● กำหนดปิดรับสมัครไอเดีย
กำหนดปิดรับสมัครไอเดีย วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 (ตามเวลาประเทศไทย)

>

【ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ】
หน่วยงานประสานงานรับสมัครโครงการ INNOvation บ้า - กล้า – คิด ประจำประเทศไทย
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 02-392-3288
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 10:00 – 17.00 น.
อีเมล: innovation.th@mediator.co.th
เว็บไซต์โครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด: http://www.inno.go.jp/th