การจับคู่กับองค์กรผู้สนับสนุน

 การสมัครเข้าร่วมโครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด ถือเป็นการเริ่มต้น "ความท้าทาย" แล้ว การจับคู่กับองค์กรผู้สนับสนุนคือระบบที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการสร้างโอกาสให้ผู้ที่ร่วมท้าทายในโครงการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทางโครงการได้จัดเตรียมรูปแบบการจับคู่ที่มีลักษณะเฉพาะสอดคล้องกับแต่ละสาขา
ในสาขา Disruptive Challenge จะเป็นการจับคู่กับองค์กรผู้สนับสนุนที่พร้อมรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สมัครและร่วมมือเพื่อทำให้ความฝันของผู้สมัครเป็นจริง
ส่วนในสาขา Generation Award จะเปิดเผยข้อเสนอแนะที่สมัครเข้ามาทั้งหมดให้กลุ่มองค์กรผู้สนับสนุนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น จากนั้นองค์กรผู้สนับสนุนจะประเมินผลข้อเสนอแนะแต่ละประเด็นปัญหา และคัดเลือกเพื่อมอบรางวัล ในกระบวนการดังกล่าว หากผู้สนับสนุนสนใจไอเดียใดเป็นพิเศษ ผู้สนับสนุนอาจยื่นข้อเสนอขอร่วมงานหรือเจรจาจับคู่ธุรกิจต่อไป

■สาขา Disruptive Challenge

ขั้นตอนการเปิดเผยหัวข้อประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยีให้กับกลุ่มองค์กรผู้สนับสนุนในสาขา Disruptive Challenge

① ผู้สมัครสมัครร่วมโครงการโดยยินยอมให้สำนักบริหารโครงการเปิดเผยข้อมูล "หัวข้อประเด็นปัญหา" ต่อกลุ่มองค์กรผู้สนับสนุน

② หลังตรวจรับเอกสารสมัคร สำนักบริหารโครงการเปิดเผยข้อมูล "เฉพาะหัวข้อประเด็นปัญหา" ต่อกลุ่มองค์กรผู้สนับสนุน

③ กลุ่มองค์กรผู้สนับสนุนแจ้ง "หัวข้อประเด็นปัญหา" ที่สนใจไปยังสำนักบริหารโครงการ

④ สำนักบริหารโครงการแจ้งความประสงค์จับคู่เจรจาธุรกิจขององค์กรผู้สนับสนุนไปยังผู้สมัคร

⑤ เปิดเผย "รายละเอียดของประเด็นปัญหา" ให้องค์กรผู้สนับสนุนที่ยื่นความประสงค์จับคู่เจรจาธุรกิจ ในกรณีที่ผู้สมัครอนุญาต

การจับคู่กับองค์กรผู้สนับสนุนในสาขา Disruptive Challenge

ผู้สมัครทุกคนมีโอกาสเข้าสู่ระบบจับคู่กับองค์กรผู้สนับสนุน โดยไม่จำกัดแค่เพียงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย
ทางโครงการถือว่า ผู้สมัครได้ทำความเข้าใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อควรระวังบนแบบฟอร์มสมัครตามนโยบายการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทางสำนักบริหารโครงการจะให้การสนับสนุนจนเกิดการจับคู่ระหว่างผู้สมัครและองค์กรผู้สนับสนุน

■สาขา Generation Award

ขั้นตอนการจับคู่กับกลุ่มองค์กรผู้สนับสนุนในสาขา Generation Award

① กลุ่มองค์กรผู้สนับสนุนประเมินข้อมูลการสมัคร โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกรางวัลเกียรติยศ และรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์

② ระหว่างกระบวนการคัดเลือก ในกรณีที่องค์กรผู้สนับสนุนรู้สึกสนใจข้อเสนอแนะใดเป็นพิเศษ องค์กรผู้สนับสนุนจะแจ้งความประสงค์ขอร่วมงานหรือเจรจาธุรกิจไปยังสำนักบริหารโครงการหลังสิ้นสุดขั้นตอนการคัดเลือก โดยไม่จำเป็นว่าผู้สมัครดังกล่าวได้รับรางวัลหรือไม่

③ สำนักบริหารโครงการแจ้งความประสงค์จับคู่เจรจาธุรกิจขององค์กรผู้สนับสนุนไปยังผู้สมัคร

④ ดำเนินการจับคู่แบบตัวต่อตัวระหว่างองค์กรผู้สนับสนุนกับผู้สมัคร

การจับคู่กับองค์กรผู้สนับสนุนในสาขา Generation Award

ในกรณีที่องค์กรผู้สนับสนุนค้นพบข้อเสนอแนะที่ต้องการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล องค์กรดังกล่าวจะแจ้งความประสงค์กับสำนักบริหารโครงการหลังสิ้นสุดการคัดเลือก
หลังจากนั้น สำนักบริหารโครงการจะติดต่อไปยังผู้สมัคร และหากผู้สมัครมีความประสงค์เช่นกัน การจับคู่ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานกับผู้สมัครจึงจะเกิดขึ้นสมบูรณ์
*หน่วยงานผู้ร่วมบริหารโครงการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สมัคร
*ผู้สมัครไม่สามารถต่อรองกับองค์กรผู้สนับสนุนผ่านโครงการนี้ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (เช่น การต่อรองผ่านสำนักบริหารโครงการ)